Eranskina DBH 2 edukiak

HIRUGARREN ERANSKINA 
DBH-KO 2 MAILAKO EDUKIAK 
 
1. EDUKI MULTZOA: OBJEKTUEN DISEINUA ETA ERAIKUNTZA
 
 
 
1. Eduki Multzoa. Objektuen diseinua eta eraikuntza 
B) Prozedurazko edukiak 
1.2. Arazo teknologiko errazak konpontzeko egokiak diren diseinuari buruzko zehaztapenak eratzea, alderdi ekonomiko eta sozialak kontuan hartuta. 
1.3. Arazo teknologiko errazak konpontzeko garrantzizko informazioa sistematizatzea. 
1.5. Arazo teknologiko errazak konpontzeko diseinuak eratzea, eta arazo horretarako eman daitezkeen irtenbideak hautatu eta balioestea, aurretiko zehaztapenak eta beharrezko baliabide erabilgarriak (ezaguerak, trebetasunak, baliabideak, denbora) kontuan hartuta. 
1.7. Arazo teknologiko errazen irtenbidea eta horiek moldatzeko erabilitako prozesua ebaluatzea. 
1.8. Proiektuei buruzko txosten zehatzetarako baliabide eta euskarri desberdinak eta komunikazio teknika egokiak erabiltzea. 
C) Jarrerazko edukiak 
1.3. Erabakiak hartzerakoan ekimen gaitasuna eta konfiantza izatea, eta horretarako, antolaketa zehatz eta kontrajarritik abiatzea. 
1.4. Lanaren garapena antolatzeko beharrezkoak diren baliabideei eta bete beharreko epeei erreparatzea eta sor litezkeen zailtasunei eta oztopoei aurre hartzea. 
1.6. Talde lana, proiektuak burutzeko ohiko bide gisa lan egiteko era hori balioestea. 
1.7. Objektuak eta proiektuak diseinatu eta antolatzean alderdi ekonomiko eta sozialen balorazio orekatua egitea. 
 
2. EDUKI MULTZOA: OBJEKTUEN ETA SISTEMEN AZTERKETA.
 
 
2. Eduki Multzoa. Objektuen eta sistemen azterketa 
C) Jarrerazko edukiak 
2.2 Objektu teknologikoa giza talde baten kultura teknikoaren erakusgarri eta balio multzo baten ondoriotzat hartuta balioestea. 
2.3 Objektu teknologikoaren eta giza beharren arteko erlazioez jabetu eta horiek balioestea. 
 
3. EDUKI MULTZOA: IDEIEN IKERKETA ETA ADIERAZPIDE GRAFIKOA.
 
 
 
3. Eduki Multzoa. Ideien ikerketa eta errepresentazio grafikoa   
B) Prozedurazko edukiak 
3.3 Estandarizatutako araudia erabiltzea, formatu eta sinbologia motei dagokienez batez ere, lanaren prozesuak eta ikasleen heldutasunak hala eskatzen duenean.   
C) Jarrerazko edukiak 
3.6. Erreprografia baliabideen aukerak kontuan izatea komunikatzeko bide diren aldetik. 
 
4. EDUKI MULTZOA: TRESNAK, TEKNIKAK ETA ERAIKUNTZA PROZESUAK.
 
 
 
4. Multzoa. Tresnak, teknikak eta eraikuntza prozesuak 
A) Kontzeptuzko edukiak 
4.1 Makina erreminta, prozedura 
4.2 Objektu teknologikoak eraiki eta gauzatzean izaten diren ohizko prozedurak: 
a) Egiaztatze teknikak 
C) Jarrerazko edukiak 
4.3 Objektuak eta gailuak diseinatzerakoan eta gauzatzerakoan estimazioen eta neurketen zehaztasuna bilatzea. 
4.6 Informatika, ikus-entzunezkoak eta erreprografia baliabide berriak erabiltzearekiko jarrera irekia azaltzea, arazoei irtenbidea emateko prozesurako lagungarri baitira. 
 
5. EDUKI MULTZOA: MATERIAL ETA OPERADORE TEKNOLOGIKOAK.
 
 
 
 
5. Multzoa. Material eta operadore teknologikoak 
A) Kontzeptuzko edukiak 
5.1. Oinarrizko materialak elaborazio teknikoaren prozesuan. Materialen ezaugarriak. Nolakotasun estetikoak 
5.3. Material berriak eta beren aplikazioak. 
5.4. Esfortzuak eta esfortzu motak. Elementuen oinarrizko kokapena. 
5.5. Energiaren metaketari, eraldaketari eta kontrolari dagozkien operadore nagusien ezaugarriak eta funtzioak. 
B) Prozedurazko edukiak 
5.2. Objektuak aztertzeko jardueren testuinguruan erabilitako materialen eta operadoreen egokitasuna ebaluatzea eta horiek antzematea. 
5.4. Hainbat testuingurutan operadore ezagunak erabili eta horiek eragindako efektuak aztertzea. 
5.5. Materialen ezaugarri teknikoak eta operadoreek banaka hartuta eta elkarri lotuta betetzen dituzten funtzioak ikertzeko, esperientzia errazak antolatu eta burutzea. 
C) Jarrerazko edukiak 
5.2. Materialak hautatzean alderdi estetikoak kontuan hartzeko joera hartzea. 
5.3. Operadoreei dagokienez azpian dautzan printzipio zientifikoak eta teknikoak ezagutzeko interesa erakustea, eta horien ezaugarriak eta funtzioak azaltzea. 
 
6. EDUKI MULTZOA: ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA TEKNIKAK.
 
 
 
 
6. Multzoa. Antolaketa eta kudeaketa teknikak 
A) Kontzeptuzko edukiak 
1. Administrazio ziurtagiri arruntenak eta oinarrizkoenak (gutuna, albarana, kanbio letra, kontu egoera, ordain agiria, soldata nomina, etab.) 
3. Gizabanakoaren zein taldearen informazioa, materialak eta tresnak, irizpide eta teknikak (Erregistroak, etab.) 
B) Prozedurazko jarrerak 
1. Administrazio agiri arruntenak testuinguru zehatzetan eratzea eta erabiltzea, proiektu teknologikoak diseinatu eta burutzean sortutako beharrei erantzuteko. 
4. Lantegiko jardueretan taldearen antolaketa eta jarduerak hobetzeko teknikak erabiltzea, beren beharren arabera antolaketa teknika berriak aztertu eta barneratzeko bide gisa. 
5. Arazo teknologikoak lantzeko beharrezko baliabideak antolatzerakoan eta kudeatzerakoan, lagungarri izango zaizkien informatikako baliabide berriak erabiltzea. 
 
7. EDUKI MULTZOA: TEKNOLOGIA ETA GIZARTEA.
 
 
 
7. Multzoa. Teknologia eta gizartea 
A) Kontzeptuzko edukiak. 
1. Aurrerakuntza zientifikoaren eta garapen teknologikoaren arteko harremana 
- Aurrerakuntza zientifiko eta teknologiko nagusiek objektuen eta tresnen garapenean duten eragina. 
- Eskulanei eta lan intelektualei buruzko ezagueraren bilakaera historian zehar. 
- Zientziaren eta teknologiaren arteko harremana gaur egungo gizartean. 
3. Garapen teknologikoaren azken aldiko ezaugarriak. 
- Teknologia berriek materialen informazioaren trataeraren, elikaduraren, medikuntzaren, lanaren, aisiaren, ondasun eta zerbitzu ekoizpenaren eta abarren eremuan duten eragina. 
- Garapen teknologikoak oreka ekologikoan eta bizi baldintzetan duen eragina, eta alderdi sozial eta politikoekin duen harremana (langabezia, aisia, gizabanakoen eta herrien autonomia eta burujabetasuna, etab.) 
B) Prozedurazko edukiak 
1. Egungo objektu eta irtenbide teknikoei buruzko informazioa bilatu, bildu eta laburtzea, eta gerta izan diren aldaketak aztertzea. 
2. Gizartearen eta historiaren garai desberdinetan gauzatutako irtenbide teknikoak aztertzea, erabilitako materialen, energia iturrien, baliabide tekniko erabilgarrien eta bizimoduen arteko harremanak ezartzeko. 
3. Gaur egungo bilakaera teknologikoaren zenbait alderdiren gizarte ekarpen, arrisku eta ordainei buruz norberaren irizpideak moldatzeko beharrezko informazioa bildu eta aztertzea. 
4. Hainbat ekoizpen prozesutan, horien antolaketa tekniko eta sozialean eta lanaren konplexutasunean eta eskatutako trebetasun mailan teknologiak duen zerikusia aztertzea. 
5. Ingurune ezaguneko testuinguru ekoizle eta profesionala eta horren garapena aztertzea, eta horretarako informazio egokia baliatzea. 
C) Jarrerazko edukiak 
1. Egungo makinen eta tresnen aztarrenak ezagutzeko jakin-mina eta nahia erakustea, eta izaera teknikoa duen gertakari batekin zerikusia duten alderdien aniztasuna balioestea. 
2. Aurrerakuntza zientifiko-teknikoak eta beren ekarpen, arrisku eta gizarte kostuak ezagutu eta balioestea, baita berrikuntza teknologikoari dagozkion prozesuen eta lan antolaketaren artean dauden harremanak ere. 
3. Teknologiaren kontrolik gabeko erabileren aurrean jarrera kritikoa azaltzea, eta erabilera horrek osasunean, bizi kalitatean eta ekologiaren orekan izaten dituzten ondorioez arduratzea. 
4. Teknologia ezagutzeak hainbat lan eta lanbidetan duen garrantzia ezagutzea.